หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต              

สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ

รหัสและชื่อหลักสูตร      

ภาษาไทย  

ภาษาอังกฤษ   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทยชื่อเต็ม 

ชื่อย่อ 

ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม

ชื่อย่อ

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสหลักสูตร : 25491391105127

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

Bachelor of Communication Arts in Advertising and Public Relations

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)

Bachelor of Communication Arts (Advertising and Public Relations)

B.Comm.Arts. (Advertising and Public Relations)

คณาจารย์

01-10.jpg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now